Algemene voorwaarden

Definities:

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. De Stichting: De Stichting Twintig van Alphen waarmee de Deelnemer een overeenkomst tot deelname aan het evenement is aangegaan;

b. Evenement: Het door De Stichting te organiseren hardloop evenement genaamd ‘De 20 van Alphen’;

c. Deelnemer: De natuurlijke persoon waarmee de organisatie een overeenkomst is aangegaan tot deelname aan het evenement;

d. Deelnemend Bedrijf: een bedrijf of instelling waarmee de organisatie een overeenkomst is aangegaan tot deelname aan het evenement;

e. Loopreglement: Het tot deze algemene voorwaarden behorende loopreglement bij het evenement;

Toepasselijkheid:

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die De Stichting met een Deelnemer heeft gesloten

3. De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan de algemene voorwaarden en het daarbij behorende reglement.

Portretrecht:

4. Deelnemers gaan akkoord met het mogelijk gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video, TV, internet e.d. voor promotionele dan wel publicitaire doeleinden van De Stichting zonder daarvoor vergoeding te claimen.

Persoonsgegevens:

5. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot het gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de personeelsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten.

6. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Aansprakelijkheid:

7. De deelnemer dient zich er vooraf, al of niet door raadpleging van een arts, van te vergewissen dat zijn gezondheid de voorziene inspanning toelaat.

8. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Stichting is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan De Stichting toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

9. Mocht ondanks het hierboven bepaalde toch aansprakelijkheid van De Stichting worden aangenomen voor schade van de deelnemer is de aansprakelijkheid van de 20 steeds beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval uit hoofde van de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald vermeerderd met het bedrag van het van toepassing zijnde eigen risico.

10. De Deelnemer vrijwaart De Stichting voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

11. Sponsors van het Evenement en de gemeente(n) waarin het Evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

Deelname:

12. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen.

13. Het is de Deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Stichting over te dragen aan een derde.

14. Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd. Indien een besteld en betaald t-shirt niet opgehaald wordt op de dag van het evenement, vervalt ieder recht op dit shirt. Ook andere betalingen op grond van de Overeenkomst worden niet gerestitueerd.

Businessloop:

15. Deze algemene voorwaarden zijn van gelijke toepassing voor ingeschreven bedrijven teams en haar teamleden, in dat geval vallen de teamleden onder de definitie van deelnemer uit artikel 1c van deze algemene voorwaarden;

16. Het Deelnemend Bedrijf verklaart door de inschrijving dat elk teamlid zich bekend heeft verklaard met het feit dat voor deelname een goede gezondheid vereist is, en elk teamlid zich er vooraf, al dan niet door raadpleging van een arts, van heeft vergewist dat zijn gezondheid de voorziene inspanning toelaat en elk teamlid heeft verklaard dat hij aan deze eis voldoet;

17. Het Deelnemend Bedrijf vrijwaart De Stichting voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. Het Deelnemend Bedrijf of de Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

18. Het Deelnemend Bedrijf vrijwaart De Stichting voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan De Stichting toe te rekenen opzet of grove schuld.

Annulering:

Individuele deelnemers

19. Indien het Evenement door overmacht moet worden afgelast, dan zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden. De deelnemer houdt wel recht op eventueel bestelde t-shirts en andere bestelde goederen; deze zullen per post worden toegezonden.

Businessloop

20. Bij een annulering door het deelnemend bedrijf voor 1 februari worden 50% van de kosten van het/de geannuleerde team(s) en extra bestellingen in rekening gebracht.

Na 1 februari: 100% van de kosten van het/de geannuleerde team(s) en extra bestellingen worden in rekening gebracht.

21. Indien De Stichting door overmacht voortijdig vóór het moment van de eerste start moet worden afgelast, dan zal aan deelnemende businessteams 25% van het inschrijfgeld worden gerestitueerd.

22. Indien de 20 na de eerste start tussentijds door overmacht moet worden stilgelegd cq afgelast, dan zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden.

Inschrijvingsprocedure:

23. Inschrijving vooraf is mogelijk via de 20 van Alphen website. Individuele deelnemers dienen via de aangeboden betaalmethodes op de website bij inschrijving te betalen. Businessteams ontvangen een rekening, die uiterlijk 1 week voor de loop moet betaald zijn. Individuele deelnemers kunnen zich ook nog op de dag zelf inschrijven tegen contante betaling bij de na-inschrijfbalie.

Loopreglement 20 van Alphen

Artikel 1: De 20 van Alphen wordt gehouden onder auspiciën van de Atletiekunie.

Artikel 2: De 20 van Alphen staat open voor hardlopers. Zij dienen het voor hen geldende parcours te volgen. Het is niet toegestaan aan het evenement deel te nemen per rolstoel, wheeler, skates e.d. of met een hond, buggy, baby jogger of ander baby-vervoersmiddel.

Artikel 3: De deelnemers zijn verplicht om alle aanwijzingen van organisatie en politie op te volgen.

Artikel 4: De deelnemers zijn verplicht om minimaal vijf minuten voor de start in de desbetreffende startvakken aanwezig te zijn. Na de laatste startgroep is het voor te laatkomers niet mogelijk om van start te gaan.

Artikel 5: De gelopen netto tijd zal worden bepaald door het tijdwaarnemingsysteem van MySports.

Artikel 6: De organisatie wijst elke verantwoording van de hand in geval van ziekten of ongevallen overkomen aan deelnemers.

Artikel 7: De deelnemers dienen zich aan het door de organisatie aangegeven parcours te houden. Zij moeten als deelnemer herkenbaar zijn.

Artikel 8: Het is verplicht het startnummer, voorzien van ingebouwde chip, ongevouwen op de borst te dragen.

Artikel 9: Na het vertrek van de laatste startgroep is het voor te laatkomers niet mogelijk om van start te gaan. Dit omdat het parcours zo snel mogelijk na de passage van de laatste lopers weer moet worden vrijgegeven voor het reguliere verkeer.

Artikel 10: De deelnemer dient rekening te houden met een door de organisatie vastgestelde tijdslimiet op de 20- kilometer-lopen (2.30 uur).

Artikel 11: De deelnemer dient zijn persoonsgegevens op de achterzijde van het startnummer volledig in te vullen. In geval van calamiteiten kan de organisatie zo optimaal mogelijk handelen.

Artikel 12: In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.